Elevmedvirkning

Elevmedvirkning på ulike nivå

I den enkelte klasse/faggruppe er det lærer som er lederen og som tar beslutningene. Gode ledere legger vekt på en god dialog med den han/hun har et lederansvar for, og slik ønsker vi at det skal være på St. Olav. Skolens ledelse har tilsvarende plikt til å lytte til innspill fra elevenes valgte representanter. 

Skal en slik dialog og elevmedvirkning fungere, krever det også at den enkelte elev er aktiv og tar ansvar for sin rolle. På St. Olav er elevmedvirkningen organisert på denne måten:

Deltakere Tema Organisering

Elev – kontaktlærer/

personal tutor

 • Elevbakgrunn, kjennetegn ved St. Olav m.m.
 • Atferd, orden, fravær, særlige utfordringer
 • Startsamtale ved skolestart for nye elever
 • Samtale med kontaktlærer, rådgiver, trinnleder (alt etter behov)
 
Elev - faglærer
 • Elevens faglige læring og utvikling
 • Elevens egeninnsats

 

 • Tilbakemeldinger og samtaler gjennom året
 • Elevlogg og fagsamtale i januar

(+ mai-juni i gjennomgående fag)

Klasse/gruppe - faglærer
 • Arbeidsmåter, lærings-miljø, trivsel, motivasjon m.m.
 • Undervisningsevaluering på its learning (høst)
 
Valgte elevrepresentanter - skolens ledelse
 • Elevrettigheter
 • Læringsmiljø
 • Pedagogisk forum
 • Skoleutvalget
 • Skolemiljøutvalget
 

 

 

Elevmedvirkning i klassen/faggruppen

Dialogen mellom den enkelte elev og faglærer forutsettes å være kontinuerlig og å foregå når det er åpninger for dette i ordinære timer og gjerne knyttet til arbeidskrav, prøver og tentamen.

 

På St. Olav blir det en gang i skoleåret og i alle fag gjennomført en undervisningsevaluering på itslearning. Her er det arbeidsmåtene i faget og det samlede læringsmiljøet som skal evalueres, ikke læreren som person. Faglærer skal etter gjennomført undersøkelse invitere til en samtale i klassen om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres. Evalueringen blir gjennomført i oktober-november i etterkant av den nasjonale elevundersøkelsen.

 

7. Elevråd og pedagogisk forum

 

Elevråd

 

Kort tid etter skolestart skal det i alle klasser (ST) og alle personal tutor groups (IB) velges tillitsvalgt og varatillitsvalgt. Den tillitsvalgte møter i skolens elevråd. Vara møter dersom tillitsvalgt ikke kan møte.

 

Styret i elevrådet skal være representativt sammensatt på denne måten:

 • 2 medlemmer fra 1ST
 • 2 medlemmer fra 2ST
 • 1 medlem fra 3ST
 • 2 medlemmer fra IB

Minst ett styremedlem fra enten 1ST eller 2ST skal være fra Forskerlinjen. Og minst ett styremedlem fra IB skal komme fra 2IB.

 

Leder for elevrådet velges ved direkte valg på et elevrådsseminar tidlig i skoleåret. De øvrige seks styremedlemmene velges samme dag, men da etter den fordeling som er angitt over. Styret fordeler selv de ulike spesialoppgaver som ønskes opprettet (nestleder, sekretær, økonomiansvarlig mm).

 

For å ivareta en viss kontinuitet, fortsetter avtroppende leder som leder fram til juleferien når nyvalgt leder overtar, dvs. at styret består av 8 personer i et halvt år. Nyvalgt leder går inn som nestleder dette første halvåret. Denne ordningen gjør at leder for elevrådet ikke kan komme fra Vg3.

 

Styret har faste møter med rektor i et eget skoleutvalg og kan legge fram for rektor og skoleutvalget saker og standpunkt som elevrådet er opptatt av. Den tillitsvalgte har rett til å ta opp elevrådssaker i klasseforum.

 

Pedagogisk forum

 

Som underutvalg under elevrådet har St. Olav vgs i alt fem utvalg kalt Pedagogisk forum, og disse er sammensatt på denne måten:

 

 • 1ST: 1 tillitsvalgt fra hver klasse
 • 2ST: 1tillitsvalgt fra hver klasse
 • 3ST: 1tillitsvalgt fra hver klasse
 • Forskerlinjen: 1 tillitsvalgt fra hvert årstrinn
 • IB: 1 tillitsvalgt fra hver personal tutor group

 

Pedagogisk forum skal to ganger per termin ta opp saker og problemstillinger som for eksempel:

 • Hvordan fungerer bruken av periodeplaner, It’s Learning og SkoleArena? Bidrar disse til god oversikt og mest mulig jevn arbeidsbelastning for elevene?
 • Er grunnlaget for vurderingen godt forklart (jfr. kapittel 3 i «Elevens retter og plikter»)?
 • Hvordan er elevmiljøet og hvordan fungerer sosiale fellestiltak?
 • Hva inneholder den nasjonale elevundersøkelsen av interessante funn på vår skole?
 • Er skolens undervisningsevaluering gjennomført på en god måte og i alle fag?
 • Hvordan fungerer bruken av ulike arbeidsmåter, inkl. bruken av IKT?
 • Andre tema som f.eks. skolestart, prøveplan, tentamen, fagdager, alternativ uke mm

 

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen på: